Odpoveď kandidátov na predsedu ŽŠK k otázke č.3

Otázka: Čo ponúkate mladým ľuďom v rámci Vášho volebného programu?

Odpovede nájdete tu:

Ako som už spomenul, mladí sú generácia, ktorá nás vystrieda. Čokoľvek, čo dnes urobíme, tu ostane pre nich. Všetky investície, ktoré vkladáme do modernizácie, tak využijú či už dnes, alebo o niekoľko rokov. Môj program je preto pre všetkých obyvateľov Žilinského kraja. Udržať chceme financovanie prímestskej autobusovej dopravy, aby sa študenti dostali bez problémov do škôl a nemuseli za cestovné priplácať viac eur navyše. Pokračovať budeme v modernizáciách našich škôl a tiež rozvoji duálneho vzdelávania. Pomáhame tým mladým v získavaní praktických skúseností a následne zamestnania. Systém však treba rozšíriť a viac prispôsobiť reálnych potrebám zamestnávateľov a o tom už dlhodobo diskutujeme s ministerstvom školstva. Nechceme, aby mladí ľudia odchádzali za prácou preč, preto naďalej pracujeme na zlepšení podmienok a prilákaní nových investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta. Mladých podporujeme i v oblasti športu prostredníctvom rôznych súťaží, každý rok organizujeme populárne majstrovstvá v lyžovaní a snowboardingu, Župnú kalokagatiu a taktiež finančne podporujeme športové talenty, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby mohli napríklad vycestovať na medzinárodné súťaže. Dôležité je pokračovať aj v úspešnom čerpaní eurofondov, ktoré prinášajú do obcí a miest nové investície, rekonštruujú sa námestia, kultúrne domy, osvetlenia a podobne. Som rád, že sa mladí čoraz viac zapájajú aj do dobrovoľných hasičských zborov. Tento rok sme spustili Hasičský župný pohár, na ktorom štartovala predovšetkým „násťročná“ generácia, a to v hojnom počte, čo ma potešilo. Budujeme i nové cyklotrasy a podporovať chcem naďalej aj obľúbené športové súťaže, ako je cyklistická séria pretekov Žilinská ŽupaTOUR a bežecká Žilinská ŽupaRUN.

V rámci školstva budem citovať tri body zo svojho programu

“ a) Organizácia a podpora pravidelných súťaží medzi strednými školami v oblasti vedy, kultúry, spoločenských vied, odborných zručností a športu. Treba do takýchto každoročných aktivít zapojiť čo najviac škôl a mediálne spropagovať tieto súťaže tak, aby sa zatraktívnili v očiach verejnosti a študentov. Vydeliť na ne primerané množstvo financií, aby aj po tejto stránke dostatočne motivovali študentov aj učiteľov.

b) Posilnenie autonómie školských rád, aby do chodu škôl nemohli zasahovať politické vplyvy. Podpora aktivít študentských parlamentov a prepojenie ich činnosti s reálnym fungovaním školstva. Zapájanie rodičov do života školy a posilnenie ich práv a možností pozitívne prispievať, aby sa školy stali živým organizmom, o ktorého prospech sa starajú všetci zúčastnení

c) Zriadenie škôl s IT zameraním. Vedenie kraja by malo reagovať na spoločenský a technologický vývoj. Keďže na Slovensku máme málo IT špecialistov a zároveň je čoraz väčší dopyt po tomto type služieb, je potrebné a celospoločensky efektívne zriadiť stredné školy s týmto zameraním. Kraj by sa mal tiež snažiť sprostredkovať spoluprácu medzi študentmi takýchto špecializovaných škôl, univerzitami a profesionálnymi IT pracoviskami. Taktiež na ostatných typoch škôl treba vytvoriť maximálne priaznivé prostriedky pre progres v zručnostiach v oblasti digitálnych technológií.“

V rámci športu tiež zacitujem:

a) Pomoc mládežníckym športovým klubom poskytnutím telocviční a iných potrebných priestorov, ktoré sú v správe župy. Jednou z najväčších položiek mládežníckych športových klubov sú ceny za prenájom priestorov. Samosprávy tu majú veľkú príležitosť významne sa podieľať na rozvoji športu. Župa tiež môže pomáhať s organizáciou vrcholových mládežníckych aj amatérskych podujatí.

b) Podpora stredoškolských športových líg. Aj s minimálnou finančnou pomocou sa dá dosiahnuť veľký efekt a do športových aktivít zapojiť veľké množstvo mladých ľudí

Dôležitá bude tiež konkrétna spolupráca so zástupcami mládežníckych organizácií ako to načrtávam aj v poslednej odpovedi .

Ako som naznačil vyššie je potrebné zapracovať na tom, aby sme na stredných školách priblížili ľuďom zdravý životný štýl a lásku k prírode. Zelené projekty na školách sú dnes výnimočné. Neseparujeme, v školských jedálňach podávame už desiatky rokov tie isté jedlá. Stredné školy nereagujú flexibilne a dynamicky na dopyt trhu práce. Toto sa musí v najbližších rokoch zmeniť. Náš kraj potrebuje zmenu a posun k modernému prístupu.

Chcela by som, aby sa mladí ľudia mali kde realizovať, aby boli spokojní v práci a mohli zmysluplne tráviť voľný čas cez šport, rôzne kultúrne podujatia a považujem za veľmi dôležité viesť mladých k dobrovoľníctvu a aktivitám, ktoré im môžu ponúknuť nečakané zážitky. Budem rada ak župa reálne prevezme zodpovednosť za starostlivosť, ktorú má v kompetencii,  voľnočasové aktivity pre stredoškolskú mládež, aby sa mali mladí kde spoločensky aj športovo vyžiť a odreagovať. Určite máme v pláne organizovať i stredoškolské športové ligy.

V rámci môjho volebného programu ponúkam pre mladých ľudí nasledovné plány:

V prvom rade chcem dať možnosť mladým ľuďom zamestnať sa alebo aspoň stážovať na Úrade samosprávneho kraja, ako aj vo všetkých župných organizáciách v kraji. Ďalej chcem podporovať budovanie športovísk, bežeckých trás, cyklotrás, streetworkoutových  ihrísk a posilňovní, resp. malých telocviční v kraji, kde by sa dali rozvíjať viaceré druhy športu, ale i tanca. Chcem zaviesť nejakú systematickejšiu podporu mladých športovcov, dobrovoľných hasičov, hudobníkov, tanečníkov, či záchranárov v kraji zo strany župy. Taktiež chcem podporovať zvyšovanie vybavenia a úrovne škôl a knižníc v kraji. A v neposlednom rade chcem spustiť systém budovania nájomných bytov pre mladé rodiny v kraji, poskytovať zadarmo WI-Fi  vo všetkých župných organizáciách, ako aj podporovať cestovný ruch a tým nepriame zvyšovanie vzniku pracovných miest pre mladých ľudí v kraji. A mojím snom, ktorý budem chcieť v župe dosiahnuť za pomoci práve mladých ľudí je vytvorenie tzv. „Smart župy“ s využitím moderných technológií, ktorým sa práve mladí ľudia najlepšie rozumejú.

Moje heslo už z čias parlamentu je nesľubovať, ale pracovať (výsledkom sú skoro dve desiatky mojich zákonov a viac ako stovka mojich pozmeňovákov schválených  v NRSR).

Je to najmä oblasť školstva, ktoré treba nastaviť tak, aby vytváralo mladým ľuďom perspektívu vlastnej kariérnej cesty, teda uplatnenia sa v praktickom živote. Pre mladých ľudí okrem voľného prístupu na kultúrne či športové akcie vytvoríme podmienky na rekreačný či vrcholový šport , prístup k moderným informačným technológiám.

V Žilinskom kraji je do systému duálneho vzdelávania aktuálne zapojených približne 700 študentov stredných škôl. Na taký veľký kraj s rozsahom výroby a 23 tisíc študentov je to stále žalostne málo. Myslím si, že treba zazmluvniť všetky významné a tradičné firmy, nielen tých 24, ktoré sa zaoberajú strojárstvom, elektromechanikou či telekomunikáciami. Do duálneho vzdelávania sa vôbec nezapájajú odbory, ktoré sú nevyhnutné pre služby v turizme, cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a agroturizme. Náš kraj je predurčený na rozvoj turistického priemyslu a mojím cieľom je vrátiť do regiónu tradičné remeslá a poľnohospodárstvo. O duálnom vzdelávaní sa hovorí roky, ale firmy kvôli byrokracii oň majú minimálny záujem. Toto chcem zmeniť. Dôležité je vytvárať podmienky, aby absolventi stredných škôl ostávali pracovať doma, neodchádzali za prácou do zahraničia – napríklad znižovaním daní, odvodov, poplatkov a licencií. Treba vytvoriť výchovno-vzdelávací systém, kde by nadmieru nadaní študenti či študenti zo sociálne slabších rodín dostali výraznú podporu v podobe štipendií. Zlepšiť zdravotnú starostlivosť v obciach, aby mladí lekári mali motiváciu a chuť v nich pracovať. Budovať kvalitné novorodenecké a pôrodnické oddelenia, aby ženy nemuseli ísť rodiť na súkromných klinikách. Aby sa deti rodili u nás, v našom kraji. Určite chcem podporiť všetky novonarodené deti v Žilinskom kraji jednorazovým príspevkom vo výške minimálne 100 eur za jasne určených pravidiel. Určite chcem pritom nezabúdať na dôchodcov, ktorí si zaslúžia z VÚC vianočný príspevok minimálne vo výške 30 eur, tak ako to je v našej obci. Treba budovať chodníky vedľa ciest 2. a 3. triedy pre zvýšenie bezpečnosti všetkých ľudí. Zriadiť zľavy pre študentov v prímestských autobusoch, pri vstupoch na kultúrne akcie v Žilinskom kraji.

Predovšetkým im ponúkam zmenu štýlu riadenia kraja. Pre mňa ako presvedčeného komunistu je vylúčené tolerovanie korupcie a rodinkárstva – teda okrádania svojich spoluobčanov. To by som poprel všetko za čo bojujem prakticky od svojho detstva. Chcem dopodrobna poznať fungovanie všetkých odvetví, kde má kraj svoje kompetencie a chcem odstrihnúť od zdroja všetkých, ktorí sa na krajských peniazoch priživujú. Ďalej ponúkam aktívnu spoluprácu s každým, koho sa rozhodnutia kraja dotýkajú. Žiaden problém nechcem riešiť len „od stola“, alebo len s manažmentom. Ja chcem počuť aj odbory, zdravotné sestry a chcem počuť aj pacientov, cestujúcich či turistov. Práve tí, ktorí sa s danou problematikou denne stretávajú vedia jasne popísať problém ale i načrtnúť riešenia. Ak chcete vyriešiť nejaký problém, tak musíte dať moc a kompetencie práve tým, ktorým tento problém najviac prekáža.

Ponúkam im podporu v rámci štúdia na stredných školách, aby sa po ukončení štúdia vedeli hneď zamestnať a nekončili na úradoch práce, čo je pre mladého človeka veľmi demotivujúce. Ponúkam podporu výstavby športovísk, aby nesedeli mladí ľudia za počítačmi, ale dbali na svoje zdravie v rámci pohybu na čerstvom vzduchu. Chcem podporovať akúkoľvek aktivitu mladých ľudí, ktorá bude prospešná ako pre mladých ľudí, tak pre obyvateľov celého žilinského kraja. Samozrejmosťou pre mňa bude tiež stretávanie sa s mladými ľudmi či na pravidelnej báze v rámci rôznych mládežníckych organizácií, alebo sporadicky podľa potreby.
————————————————————————————————

Aktivita je realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže .