4,4 milióna voličov a 28 200 prvovoličov – mladých ľudí

Štatistický úrad sa už začal pripravovať na novembrové voľby do orgánov samosprávy obcí. Úrad tradične zabezpečí spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách. Ešte predtým však uskutoční tri skúšky spracovania výsledkov volieb.Prvé dve budú v októbri, tretia sa uskutoční v novembri, len pár dní pred voľbami, a bude simulovať reálne spracovanie hlasovania o našich komunálnych zástupcoch. Read more

Kto môže voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
– výkon trestu odňatia slobody,
– pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva. Read more